Blind colleagues working together with headphones

Werkplekaccommodaties voor visueel gehandicapten

0 reacties

Bij het streven naar een inclusieve en rechtvaardige werkplek is het cruciaal om de uitdagingen van slechtziende werknemers te erkennen.

De Americans with Disabilities Act (ADA) is een bewijs van de toewijding om mensen met een handicap, waaronder mensen met een visuele beperking, in staat te stellen volledig deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving, met name op het gebied van werk.

Ondanks de bepalingen van de ADA blijft het echter een grote uitdaging om slechtziende werknemers op de werkplek onder te brengen.

De ADA schrijft redelijke aanpassingen voor om ervoor te zorgen dat slechtziende werknemers gelijke kansen hebben op de werkplek. Deze accommodaties zijn niet alleen wettelijke vereisten; het zijn essentiële stappen in de richting van een diverse en inclusieve werkomgeving.

Echter, onderzoeken, zoals die uitgevoerd door de Amerikaanse stichting voor blinden (AFB), geven aan dat er nog een aanzienlijke reis voor de boeg is. Uit deze onderzoeken blijkt dat veel mensen met een visuele beperking nog steeds te maken hebben met belemmeringen op het gebied van werkgelegenheid en toegankelijkheid, wat erop wijst dat voortdurende inspanningen nodig zijn om deze hiaten te overbruggen.

Het is duidelijk dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar dat er nog veel werk is. Werkgevers moeten doorgaan met het verkennen en implementeren van effectieve strategieën om slechtziende werknemers tegemoet te komen, de belofte van de ADA na te komen en te streven naar een echt inclusieve werkplek.

In deze blog geven we aanbevelingen en suggesties voor zowel werkgevers als werknemers over huisvesting voor slechtzienden, met name op het gebied van werkgelegenheid.

Wat zijn redelijke wijzigingen voor slechtziende werknemers?

Inzicht in het verschil tussen "aanpassingen" en "veranderingen" is van cruciaal belang als het gaat om ondersteuning voor slechtziende werknemers op de werkplek. Hoewel beide gericht zijn op het bevorderen van toegankelijkheid en inclusiviteit, dienen ze verschillende doelen.

Accommodaties zijn aanpassingen of wijzigingen in de werkomgeving, waardoor een werknemer met een beperking de taken van een functie kan uitvoeren. Veranderingen houden daarentegen in dat de functieverantwoordelijkheden of de manier waarop een taak wordt uitgevoerd, anders wordt.

Bij het bespreken van redelijke aanpassingen voor slechtziende werknemers benadrukken we het belang van gepersonaliseerde oplossingen die inspelen op individuele behoeften.

Bij Hable One pleiten we in de eerste plaats voor aanpassingen, omdat ze werknemers met een visuele beperking doorgaans in staat stellen hun werk effectief uit te voeren zonder de kernverantwoordelijkheden te wijzigen.

In sommige scenario's zijn veranderingen echter noodzakelijk wanneer het uitvoeren van een specifieke taak niet haalbaar is. Veranderingen moeten worden gezien als een secundaire optie, zodat de werknemer nog steeds een zinvolle bijdrage kan leveren aan de werkplek.

Belangrijke Veranderingen die kunnen worden overwogen, zijn onder meer:

 1. Herzieningen van de functiebeschrijving: Soms kan het nodig zijn om bepaalde delen van een functiebeschrijving te verwijderen, zodat deze taken door andere werknemers kunnen worden uitgevoerd. Deze stap wordt genomen wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde taak toegankelijk te maken.
 1. Hulp van collega's: Voor specifieke taken kan de hulp van collega's een praktische oplossing zijn. Deze gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om taken uit te voeren die een uitdaging kunnen zijn voor een slechtziende werknemer.
 1. Alternatieve softwaresystemen: In sommige gevallen moeten werknemers mogelijk in afzonderlijke softwaresystemen werken die zijn ontworpen voor toegankelijkheid, die later worden vertaald naar de primaire softwaresystemen van de organisatie. Hoewel niet ideaal, zorgt deze methode ervoor dat werknemers hun taken nog steeds effectief kunnen uitvoeren.
Visually impaired woman talking to a business man

Hoe zorg je voor een goede werkplek voor slechtzienden?

Het creëren van een toegankelijke en comfortabele werkplek voor slechtziende werknemers vereist een veelzijdige aanpak.

Het is essentieel om algemene aanpassingen te overwegen die hun werkervaring aanzienlijk kunnen verbeteren, naast specifieke aanpassingen voor mensen met slechtziendheid of blindheid, die we in de volgende subhoofdstukken zullen bespreken.

De integratie van deze algemene aanpassingen is niet alleen in overeenstemming met de principes van de wetgeving, maar weerspiegelt ook de toewijding aan inclusiviteit op de werkplek. Enkele belangrijke algemene aanpassingen zijn onder andere:

 1. Optie voor thuiswerken: Het bieden van de flexibiliteit om thuis te werken kan een belangrijke aanpassing zijn, die werknemers met een visuele beperking het comfort en de vertrouwdheid biedt van hun eigen ruimte, waar ze mogelijk aangepaste toegankelijkheidsinstellingen hebben.
 1. Wijziging van arbeidstests: Door de arbeidstests aan te passen zodat ze toegankelijk zijn voor kandidaten met een visuele beperking, wordt een eerlijke beoordeling van hun vaardigheden en capaciteiten gegarandeerd.
 1. Flexibel schema: Door flexibele werktijden mogelijk te maken, kan tegemoet worden gekomen aan unieke behoeften, zoals transportproblemen of medische afspraken.
 1. Hulp bij transportkosten: Het bieden van ondersteuning bij de vervoerskosten kan een cruciaal hulpmiddel zijn voor slechtziende werknemers, waardoor pendelen haalbaarder en minder belastend wordt.
 1. Ondersteunende technologie: De implementatie van ondersteunende technologieën is van cruciaal belang en zal in de volgende hoofdstukken worden gespecificeerd. Dit omvat software- en hardwareaanpassingen die efficiënt en effectief werken mogelijk maken. Deze accommodaties voor slechtzienden, inclusief ondersteunende technologie en aanpasbare werkplekken, zijn cruciaal voor een inclusieve omgeving.
 1. Toegankelijke interne softwaresystemen: Ervoor zorgen dat alle interne systemen, van ERP tot CRM, toegankelijk zijn, is van cruciaal belang. Dit betekent dat deze systemen compatibel zijn met ondersteunende technologieën zoals schermlezers en brailleleesregels.
 1. Geleidehonden- en rolstoelvriendelijke kantoren: Het huisvesten van geleidehonden en ervoor zorgen dat het kantoor toegankelijk is voor rolstoelgebruikers zijn essentiële aspecten van het creëren van een inclusieve omgeving.
man and a guide dog.

Deze algemene aanpassingen dienen als basis voor het creëren van een ondersteunende werkruimte.

Ze tonen een proactieve aanpak om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van slechtziende werknemers, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor meer specifieke aanpassingen voor personen met slechtziendheid en blindheid, zoals we in de volgende paragrafen zullen bespreken.

Het is belangrijk dat werkgevers op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van huisvesting voor slechtzienden om ervoor te zorgen dat hun werkplek toegankelijk en inclusief blijft. Om meer inzicht te krijgen in de impact van huisvesting op de werkplek voor personen met een visuele beperking, zullen we in toekomstige artikelen ingaan op specifieke casestudies.

Aanpassingen voor slechtziende werknemers

Voor werknemers met een visuele beperking kunnen specifieke werkplekaanpassingen hun werkervaring en productiviteit aanzienlijk verbeteren.

Deze accommodaties zijn ontworpen om de unieke uitdagingen aan te pakken waarmee personen met een visuele beperking worden geconfronteerd, zodat ze gelijke toegang hebben tot kansen op de werkplek en hun functies effectief kunnen vervullen.

De belangrijkste accommodaties zijn onder andere:

 1. CCTV's en andere hulpmiddelen: Televisies met een gesloten circuit (CCTV's) en soortgelijke hulpmiddelen spelen een belangrijke rol bij het vergroten van geschreven materiaal en objecten, waardoor ze toegankelijker worden voor werknemers met een visuele beperking. Het effectief implementeren van deze accommodaties voor slechtzienden kan de productiviteit en toegankelijkheid van de werkplek aanzienlijk verbeteren.
 1. Verbeteringssoftware voor vergrote afdrukken: Software die de visuele output verbetert en documenten in vergrote letters aanlevert, zijn essentiële voorzieningen. Dit helpt bij het lezen en begrijpen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende gradaties van slechtziendheid.
 1. Aangepaste verlichting en stoelen: Door de werkruimte aan te passen met optimale verlichting en strategische zitplaatsen, kunnen verblinding en vermoeide ogen aanzienlijk worden verminderd, wat tegemoet komt aan de specifieke visuele behoeften van elke werknemer.

Aanpassingen voor blinde werknemers

Om blinde werknemers op de werkplek onder te brengen, moeten gespecialiseerde hulpmiddelen en diensten worden verstrekt die aan hun specifieke behoeften voldoen. Deze accommodaties zijn cruciaal om blinde personen in staat te stellen hun functie effectief en onafhankelijk uit te voeren.

Essentiële accommodaties zijn onder andere:

 1. Braille-apparaten: Apparaten zoals brailleleesregels en brailleprinters zijn onmisbaar voor blinde werknemers. Ze maken de conversie van digitale tekst naar braille mogelijk, waardoor effectieve communicatie en toegang tot informatie mogelijk is. Een van de meer betaalbare en eenvoudig te implementeren brailleapparaten is de Hable One. Dit kleine brailleapparaat maakt het gebruik van de telefoon of tablet gemakkelijker voor iedereen met blindheid. Deze blinde accommodaties zijn essentieel voor het creëren van een rechtvaardige werkruimte waar blinde werknemers kunnen gedijen.
 1. Oriëntatie- en mobiliteitstraining: Deze training is essentieel voor blinde werknemers om veilig en vol vertrouwen over de werkplek te navigeren. Het omvat vaardigheden om door zowel bekende als onbekende omgevingen te bewegen.
 1. Aira-service: Aira biedt een unieke service waarbij blinde personen via een mobiele app realtime hulp kunnen krijgen van getrainde professionals. Deze service kan van onschatbare waarde zijn op de werkplek en biedt onmiddellijke ondersteuning bij verschillende taken en uitdagingen. Dergelijke blinde accommodaties, waaronder Aira- en brailleapparaten, zijn cruciaal om de onafhankelijkheid en productiviteit van blinde werknemers te ondersteunen.

Door ons te concentreren op effectieve voorzieningen voor blinden, zorgen we ervoor dat onze werkplek echt toegankelijk en inclusief is voor alle werknemers, ongeacht hun visuele vaardigheden.

Aanvullende stappen die u kunt nemen

Naast de specifieke voorzieningen voor slechtziende en blinde werknemers, zijn er aanvullende, proactieve stappen die organisaties kunnen nemen om een meer inclusieve en ondersteunende werkplek te bevorderen.

Bij deze stappen gaat het niet alleen om het voldoen aan de wettelijke vereisten op grond van de Americans with Disabilities Act, maar ook om het creëren van een omgeving waarin elke werknemer, ongeacht zijn visuele vaardigheden, zich gewaardeerd en ondersteund voelt.

 1. Intern onderwijs voor andere werknemers: Het organiseren van workshops en trainingssessies om personeel voor te lichten over visuele beperkingen is cruciaal. Deze opleiding heeft tot doel vooroordelen en misvattingen weg te nemen en een inclusieve cultuur te bevorderen. Het is belangrijk om de capaciteiten en bijdragen van slechtziende en blinde werknemers onder de aandacht te brengen, in plaats van alleen te focussen op hun beperkingen. Naast onderwijs is het implementeren van specifieke accommodaties voor slechtzienden die zijn afgestemd op individuele behoeften een belangrijk onderdeel van ons streven naar inclusiviteit.
 1. Aanpassing per werknemer: Accommodaties moeten worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke werknemer. Deze benadering erkent dat slechtziendheid een spectrum van aandoeningen omvat, die elk een unieke set van accommodaties vereisen. Regelmatige check-ins met werknemers kunnen ervoor zorgen dat aan hun behoeften wordt voldaan en dat er indien nodig aanpassingen worden gedaan. Het waarborgen van redelijke aanpassingen voor slechtziende werknemers is een continu proces dat regelmatige updates en aanpassingen aan hun veranderende behoeften vereist.
 1. Toegewijde HR-focus op toegankelijkheid: Door binnen de HR-afdeling middelen toe te wijzen die specifiek gericht zijn op toegankelijkheid, wordt voortdurend aandacht besteed aan deze behoeften. HR-personeel dat zich richt op toegankelijkheid kan op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ondersteunende technologieën en beste praktijken op het gebied van huisvesting op de werkplek. Ze kunnen ook fungeren als aanspreekpunt voor slechtziende en blinde werknemers, zodat hun zorgen en suggesties worden gehoord en behandeld.

Door deze stappen te nemen, kunnen organisaties verder gaan dan alleen de naleving van de ADA. Dit komt bovendien de algemene werkomgeving ten goede, waardoor een gevoel van gemeenschap en empathie onder alle medewerkers wordt bevorderd.

Interessante feiten en schattingen

Van het Onderzoek naar de technologie van de American Foundation for the Blind op de werkplek ontdekken we een aantal intrigerende inzichten in de uitdagingen en aanpassingen op de werkplek voor mensen met een visuele beperking:

 1. Toegankelijkheidsuitdagingen tijdens aanwerving en onboarding: Een aanzienlijk deel van de deelnemers had problemen met de toegankelijkheid tijdens het wervingsproces en de onboarding. Ongeveer een derde meldde problemen met geautomatiseerde tests of screenings tijdens de aanwerving, en meer dan de helft ondervond obstakels met onboardingformulieren, zowel op papier als elektronisch.
 1. Impact op productiviteit en inclusie: Ongeveer 25% van de deelnemers aan het onderzoek had geen volledige toegang tot de vereiste opleiding, wat een negatief effect had op hun productiviteit en gevoel van inclusie op de werkplek.

Daarnaast benadrukte de studie het belang van het integreren van technologie op de werkplek voor slechtziende werknemers:

 1. Uitdagingen op het gebied van technologiegebruik en toegankelijkheid: Deelnemers rapporteerden dat ze voor hun functieverantwoordelijkheden een reeks gangbare en ondersteunende technologieën gebruikten. Ze hadden echter ook te maken met toegankelijkheidsproblemen met veelgebruikte tools zoals videoconferenties en instant messaging, wat van invloed was op hun werkefficiëntie.
 1. Proces voor het aanvragen van accommodaties: Hoewel een meerderheid het proces van het aanvragen van huisvesting relatief eenvoudig vond, ondervond een aanzienlijke minderheid nog steeds problemen, wat wijst op een variabiliteit in de toegankelijkheid van de noodzakelijke aanpassingen van de werkplek.

Uit deze bevindingen van de AFB-studie blijkt dat er dringend behoefte is aan meer toegankelijke werkplekpraktijken en een beter begrip van technologiegerelateerde uitdagingen waarmee werknemers met een visuele beperking worden geconfronteerd.

magnifier device

FAQ

Kan een werkgever redelijke aanpassingen weigeren?

Volgens de Americans with Disabilities Act zijn werkgevers verplicht om redelijke aanpassingen te bieden aan werknemers met een handicap, waaronder visuele beperkingen, tenzij dit het bedrijf onnodig veel problemen zou bezorgen. Weigering zonder deze rechtvaardiging kan als discriminatie worden beschouwd.

Welke technieken en methoden worden er gebruikt?

Technieken en methoden voor de opvang van slechtziende werknemers omvatten het gebruik van ondersteunende technologie (zoals schermlezers en brailleapparaten), het aanpassen van werkroosters, het aanpassen van werkruimten voor toegankelijkheid en het geven van oriëntatie- en mobiliteitstrainingen.

Wat is de plicht van de werkgever om redelijke aanpassingen aan te brengen?

Werkgevers zijn verplicht om redelijke aanpassingen aan te brengen om tegemoet te komen aan werknemers met een handicap. Dit omvat het aanpassen van werkomgevingen en -praktijken, het leveren van de nodige apparatuur of technologie en het waarborgen van toegankelijkheid in alle aspecten van de werkgelegenheid.

Hoe kunnen slechtziende werknemers een effectieve bijdrage leveren op de werkvloer?

Medewerkers met een visuele beperking kunnen effectief bijdragen door hun unieke vaardigheden en perspectieven. Met passende voorzieningen, zoals ondersteunende technologie en een inclusieve werkcultuur, kunnen ze hun taken efficiënt en innovatief uitvoeren.

Wat zijn veel voorkomende misvattingen over het in dienst nemen van personen met een visuele beperking?

Veel voorkomende misvattingen zijn onder meer de overtuiging dat personen met een visuele beperking minder productief zijn of dure huisvesting nodig hebben. In werkelijkheid zijn veel slechtziende werknemers hooggekwalificeerd en kunnen ze effectief werken met redelijke en vaak goedkope accommodaties.

Kortom, het huisvesten van slechtziende werknemers op de werkvloer is een samenwerkend en continu proces, waarbij niet alleen het individu en de HR betrokken zijn, maar de hele organisatie.

Er is geen pasklare oplossing; accommodaties moeten gepersonaliseerd en flexibel zijn om effectief tegemoet te komen aan de unieke behoeften van elke werknemer. Bewustwording en begrip van deze behoeften zijn de eerste cruciale stappen.

We hopen dat dit artikel waardevolle inzichten en richtlijnen heeft opgeleverd. Als je het leuk vindt, vergeet het dan niet te delen en als je ook nog vragen hebt of specifiek advies nodig hebt, staat ons team van experts bij Hable One klaar om je te helpen en te ondersteunen op deze reis naar een inclusieve werkplek.


Labels:
Wat betekent blindheid?

Wat is Hable Easy? | Alles wat u moet weten

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.